:::  نوشتا  ::: 

 :::   ::: مجله بین المللی ادبیات :::   :::مجله ی بین المللی نوشتا نوزدهم

مدیر مسئول  : حسین واحدی پور

سر دبیر : محمد حسین مدل