:::  نوشتا  ::: 

 :::   ::: مجله بین المللی ادبیات :::   :::

تماس با نوشتا

مجله ى بين المللى ادبيات

موسسه ی خبر

تهران - خیابان فتحی شقاقی نرسیده به تقاطع ولیعصرشماری 18 واحد 4

88100097- تلفن  : 88101182

دورنگار:88100098

  neveshta@gmail.com  :  نشانی الکترونیکی نوشتا

info@neveshta.ir : نشانی الکترونیکی سر دبیر نوشتا